نقشه زنده : بهشت زهرا - قطعه 40 - ردیف 22 - شماره 10 - شهید فرهاد دستنبو