دیواری پولادین به نام پدافند

فرهاد دستنبو,Farhad Dastanboo


بخش دوم

همانگونه كه اشاره كرديد، منطقه تحت پوشش اين پدافند بسيار وسيع است. حالا پرسشم را اي نگونه طرح ميكنم: فرض مي كنيم در يكي از مناطق تحت پوشش منطقه پدافند هوايي تهران تهديدي كشف مي شود. آنوقت عكس العمل اين منطقه درباره نوع برخورد با آن تهديد چگونه است؟

هر نوع تهديدي كه از مرزهاي شمالي مان متوجه كشور شود، تحت كنترل و هدايت ما با آن تهديد برخورد ميشود و به طور كلي واكنش ها را در چنين شرايطي منطقه پدافند هوايي تهران نشان ميدهد. شبكه راداري كشور، با چشماني بيدار مرزها و فضاي كشورمان را پايش ميكند.حتي عبور هواپيماهاي مسافربري از طريق اطلاعات و هماهنگيهايي كه با منطقه پدافند هوايي صورت ميگيرد، امكا نپذير خواهد بود.ميخواهم بگويم هر تهديدي- اصولاً- پيش ازآنكه وارد فضاي كشورمان شود، پس از رصد وشناسايي، مورد ارزيابي درباره چگونگي برخورد و ... قرار مي گيرد.

ما در فاصله بسيار كوتاهي به طبقه بندي اين اهداف مي پردازيم و اقسام مختلفي را از آن نظر كه تهديد كشف شده در چه طبقه بندي اي قرار ميگيرد، بازخواني مي كنيم. پاسخ اين دست از پرسشها برای ما روشن می كند که : آيا هواپيما خودي است؟ تهديد آميز است؟ ناشناس است؟ متخاصم است؟ دوست است؟ مظنون به تخاصم است و ...

اما درباره اي سوالی که پرسيديد، نوع برخورد چگونه است هم بايد عرض كنم كه برخوردهاهم مثل تهديدها متنوع هستند. ما هواپيماهاي پدافندي در اختيار داريم كه اين هواپيماها در اختيار شبكه پدافند يكپارچه كشور قرار دارند.سامانه هاي موشكي دوربرد با كنترل راداري دراختيار داريم؛ سامانه هاي موشكي برد متوسط و برد كوتاه با كنترل راداري و بدون كنترل در اختيار داريم؛ سامانه هاي راداري توپخانه اي برد كوتاه با كنترل و بدون كنترل راداري درارتفاع پست و ...در اختيار داريم.

اين تجهيزات در اختيار مراكز فرماندهي كنترل قرار گرفته اند تا به فراخور تهديد مورد استفاده واقع شوند تا خداي نكرده آسيبي به مراكز حساس وارد نشود و يا نفوذ متخاصمانه اي به مرزهاي كشورما نصورت نگيرد. در صورت لزوم از هواپيماهاي طرح پدافنديمان استفاده ميكنيم. اين هواپيماها اختصاصاً به منظور اهداف پدافندي در اختيار شبكه پدافندي يكپارچه كشور قرارگرفته اند و يكي از ابزارهاي دفاعي كشور ما به شمار مي آيند.

مناطق در فضا از مرز تا مركز و يا تا نقاط آسيب پذير در يك ارزيابي پدافندي به چندقسمت تقسيم می شود: بخشي به منطقه موسوم است و شامل فضايي WEZ می شود كه نزديك به نقاط آسيبپذير است كه درواقع، فضاي عملكرد جنگ افزارهاي ما به حساب می آید .بخشي ديگر به MEZ موسوم است که فضايي است كه تحت پوشش سامانه هاي موشكي برد متوسط و يا بلند است.

بخشي ديگراز اين فضا تحت پوشش هواپيماهاي جنگنده رهگيري است كه در اختيار شبكه پدافندي و تحت هدايت افسران كنترولر شكاري در رادارهاي دوربرد ما قرار دارند تا تهديد را تحت تبعيت از يكي از شيوه هاي دفاعي كه همانا واكنش سريع و به موقع است، خنثي كنيم؛ حتي اگر شده، درخارج از مرزها.

جناب سرهنگ! هما نگونه كه ميدانيم، نوع و تركيب تهديدها از آن نظر كه در چه شرايط و موقعيتي هستيم، تغيير مي كند.همچنين اين نكته هم بديهي است كه با گذر زمان و روزآمد شدن تجهيزات دركشورهاي متخاصم، ضرورت بازبيني نوع برخوردهاي ما هم از نظر تجهيزات و هم از نظر تربيت نيروي انساني متخصص هر چه بيشتر به چشم مي آيد. با اين پيشفرض، منطقه پدافند هوايي تهران درمواجهه با اين پديده ها چگونه خود را همچنان مقتدر و روزآمد نگاه ميدارد؟

ما متناسب با تهديدات روز خود را آماده نگاه ميداريم تا بتوانيم در هر شرايطي از فضاي كشورمان صيانت كنيم. امروز، اگر تهديدها به سمت در اختيار گرفتن هواپيماهاي رادارگريز و با ابعاد كوچك و بدون خلبان پيش رفته است، ما هم متناسب با اين تهديد شبكه راداري گسترده را به سمتي سوق داده ايم كه بتوانند هواپيماهاي با ابعاد بسيار كوچك را هم كشف كنيم و اقدام متناسب انجام دهيم. پيشتر هم عرض كردم كه هم شبكه راداري گسترده و انعطاف پذيري در اختيار داريم كه مي توانند اهداف با سطح مقطع راداري بسيار كوچك را كشف كنند و رادارهاي پرنده مان هم هميشه درحال پرواز هستند و فضاي فرامرزي را هم رصد و پايش مي كنند و اطلاعات لازم را به مراكز تصميم گيري مخابره مي كنند.

همچنين شبكه ديده باني بصري را هم در نقاط كور راداري گسترده ايم كه با ابزارها و امكانات پيشرفته هرنوع تهديدي را در كمترين زمان ممكن كشف و گزارش مي كنند.دانلود متن

Word    PDF